Na Besty.pl używamy ciasteczek, aby zapewnić Wam jak największą wygodę użytkowania serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat ciasteczek oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
serwisu internetowego
www.besty.pl
stanowiącego własność BESTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204), zarząd BESTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Komplementariusz BESTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, ul. Ludwinowska 11/2, 30-331 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573053, NIP 6762492447, ustalił w drodze uchwały nr 1 z dnia 31 sierpnia 2015 roku niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Część I / Definicje

 1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:
 1. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204),
 2. Serwis - domena internetowa o adresie www.besty.pl oraz podstrony tej domeny,
 3. Konto – przydzielone Usługobiorcy na skutek rejestracji w Serwisie strony internetowe, zawierające informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie,
 4. Usługodawca - BESTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, ul. Ludwinowska 11/2, 30-331 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573053, NIP 6762492447, świadcząca usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.
 5. Usługobiorca - każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Serwisu,
 6. Użytkownik – Usługobiorca korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Konta,
 7. Materiał – każda treść zamieszczana przez Użytkownika na Koncie, w szczególności plik graficzny, plik animacji, plik video lub aplikacja interaktywna,
 8. Serwery - systemy oprogramowania obsługujące Serwis, w ramach których rejestrowane i przechowywane są Materiały,
 9. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail),
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),
 11. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy.

Część II / Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 2. warunki świadczenia Usług,
 3. rodzaje Usług i ich zakres,
 4. zasady ochrony danych osobowych,
 5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Regulamin stosuje się wyłącznie do świadczenia Usług w odniesieniu do Usługobiorców korzystających z Serwisu.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawców w inny sposób niż drogą elektroniczną ani też za pośrednictwem innych stron internetowych niż Serwis.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na stosowanie Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi.
 5. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Serwisu.

Część III / Zasady świadczenia Usług i korzystania z Serwisu

 1. Zasadą działania Serwisu jest umieszczanie przez Użytkowników Materiałów na ich Kontach. Każdy Materiał w pierwszej kolejności trafia do „Poczekalni” (zakładka „Poczekalnia”), gdzie poddawany jest ocenie innych Usługobiorców. Ocena materiału następuje poprzez zwiększenie o jeden liczbowego wskaźnika polubień danego Materiału w serwisie internetowym Facebook (tzw. „lajk”). Usługobiorca może polubić dany Materiał tylko raz. W sytuacji gdy Materiał uzyska właściwą liczbę głosów, zostanie automatycznie przeniesiony na stronę główną Serwisu (zakładka „Główna”). Ilość publikowanych przez Użytkownika Materiałów oraz ilość polubień poszczególnych jego Materiałów, wpływają na ocenę aktywności tego Użytkownika (zakładka „Ranking”).
 2. Z Konta może korzystać tylko jedna osoba – Użytkownik, który jest założycielem Konta.
 3. Materiały zamieszczane przez Użytkowników – po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Usługodawcę - stają się dostępne w Serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu na Serwerach. Roboty wyszukiwarek internetowych zaczytują Materiały, dzięki czemu stają się one ogólnodostępne w sieci Internet.
 4. Wszelkie zachowania sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą netykietą są zabronione. W szczególności zabronione jest:
 1. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność innych osób bądź podmiotów,
 2. zamieszczanie materiałów pornograficznych,
 3. promowanie innych stron internetowych,
 4. wielokrotne umieszczanie tych samych Materiałów,
 5. rozsyłanie spamu,
 6. umieszczanie bez pisemnej zgody Usługodawcy treści i materiałów o charakterze komercyjnym.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usuwania Materiałów, które uzna za sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa, naruszające dobre obyczaje lub też niezgodne z postanowieniami Regulaminu.
 2. Zamieszczając Materiał Użytkownik potwierdza, że dysponuje pełnią autorskich praw majątkowych i niemajątkowych do Materiału, co uprawnia go do jego zamieszczenia w Serwisie.
 3. Zamieszczając Materiał Użytkownik wyraża zgodę na publikację i wykorzystanie jego wizerunku w Serwisie (w sytuacji, gdy Materiał zawiera taki wizerunek) oraz zapewnia, że uzyskał zgodę innych osób, których wizerunki wykorzystano w Materiale, na ich publikację.
 4. W przypadku naruszenia praw osób trzecich na skutek działania Użytkownika, Usługodawca - na wezwanie uprawnionych organów - zobowiązany jest do ujawnienia i przekazania wszystkich informacji na temat osób dokonujących naruszeń.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do zamieszczonych w Serwisie utworów (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku [tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.]), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Usługodawcy oznaczania Materiału nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na Użytkownika.
 6. Usługodawca zapewnia, że autorstwo każdego Materiału zamieszczonego przez Użytkownika będzie określone poprzez wskazanie należącego do Użytkownika loginu, o którym mowa w Części IX pkt 1 ppkt a) Regulaminu.
 7. Użytkownik udziela Usługodawcy na czas nieokreślony niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika na Koncie w dowolny sposób, także do celów promocyjnych i reklamowych, wraz z możliwością udzielania dalszych licencji, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiału - wytwarzanie jakąkolwiek techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Materiał - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Usługobiorcy zabrania się ingerowania w jakikolwiek sposób w treść i wygląd Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia wyrównania szkód, które wynikną w związku z nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę reguł określonych w punktach poprzednich. Powyższe niezależne jest od mogącej zaktualizować się w takich wypadkach po stronie nieprzestrzegającego odpowiedzialności cywilnej wobec podmiotów trzecich jak i odpowiedzialności karnej.
 3. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla zapewnienia stałego i niezakłócanego dostępu do Usług, jednakże z uwagi na niezależne od niego właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego nie może go zagwarantować.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 1.  zawieszenia bądź wstrzymania świadczenia za pośrednictwem Serwisu wszystkich lub niektórych Usług ze względu na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub dokonania modyfikacji Serwisu,
 2. przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
 3. wprowadzania zmian w świadczonych Usługach oraz sposobie działania Serwisu bez podania przyczyny.

Część IV / Rozpoczęcie korzystania z Usług

 1. Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z Usługi z chwilą rozpoczęcia odbierania danych dostarczanych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu.
 2. Niezwłocznie po wyświetleniu się strony głównej Serwisu na wyświetlaczu Usługobiorcy, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, do którego dostęp możliwy jest przy użyciu odpowiedniego odnośnika.
 3. Korzystanie z Usług, o których mowa w Części V pkt 1 ppkt a) Regulaminu, wymaga rejestracji Usługobiorcy celem utworzenia Konta.

Część V / Rodzaje Usług

 1. W ramach korzystania z Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi:
 1. Usługi  wymagające rejestracji skutkującej utworzeniem Konta:
 1. Usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikom publikowania Materiałów w ramach ich Konta (zakładka „Dodaj”), czyli opublikowanie na indywidualne żądanie Użytkownika Materiałów przez niego dostarczonych, poprzez ich rejestrację na Serwerach oraz wyświetlenie w formie przygotowanej przez Usługodawcę i przetworzonej przez system komputerowy Usługobiorcy,
 2. Usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikom oznaczania Materiałów jako „Ulubione” czyli publikację na indywidualne żądanie Użytkownika i w ramach sekcji „Ulubione” jego Konta, Materiału zamieszczonego w Serwisu przez dowolnego Użytkownika,
 1. Usługi wymagające posiadania przez Usługobiorców konta w serwisie internetowym Facebook:
 1. Usługę polegającą na umożliwieniu oceny Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, czyli odnotowanie na indywidualne żądanie Usługobiorcy, zwiększenia o jeden liczbowego wskaźnika polubień danego Materiału w serwisie internetowym Facebook (tzw. „lajk”),
 2. Usługę polegającą na umożliwieniu udostępniania Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, czyli publikację na indywidualne żądanie Usługobiorcy danego Materiału w serwisie internetowym Facebook,
 1. Usługi dostępu do treści Serwisu:
 1. Usługę polegającą na prezentacji Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników (zakładka „Główna”, zakładka „Quizy”, zakładka „Poczekalnia”, zakładka „Losuj”), czyli udostępnianie na indywidualne żądanie Usługobiorcy Materiałów opublikowanych w ramach Serwisu poprzez ich wyświetlenie w formie przygotowanej przez Użytkowników i przetworzonej przez system komputerowy Usługobiorcy, a także ich zapisanie na wykorzystywanym przez Usługobiorcę nośniku,
 2. Usługę polegającą na umożliwieniu Usługobiorcy wzięcia udziału w interaktywnej zabawie typu Quiz, czyli uzyskaniu odpowiedzi na zawarte w tytule Quizu pytanie, która to odpowiedź generowana jest automatycznie na podstawie wybieranych przez Usługobiorcę wariantów (zakładka „Quiz”),
 3. Usługę polegającą na umożliwieniu Usługobiorcom zapoznania się z oceną aktywności Użytkowników (zakładka „Ranking”).
 1. Wszystkie świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu Usługi są darmowe.

Część VI / Wymagania techniczne

 1. Dla optymalnego korzystania z Usług konieczne są co najmniej:
 1. urządzenie klasy PC lub inne o równoważnej charakterystyce,
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, w skład którego wchodzi co najmniej przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, w szczególności: Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 – w wersjach wskazanych lub wyższych – bądź inna analogiczna przeglądarka internetowa. Serwis został zoptymalizowany do rozdzielczości 1280x800,
 4. włączona obsługa javascript,
 5. włączoną obsługę plików Cookies.
 1. Różniąca się od wskazanej w punkcie poprzednim konfiguracja urządzenia  może prowadzić do braku możliwości skorzystania z Usługi w ogóle, bądź też do możliwości skorzystania z niej jedynie w niepełnym zakresie, za co Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności.

Część VII / Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług

 1. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się dla Usługobiorcy z żadnymi szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, za wyjątkiem powszechnych zagrożeń, występujących przy korzystaniu z sieci Internet, dla których zminimalizowania Usługobiorca winien używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall).
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe z jego winy i w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody powstałe w czasie korzystania z Usług.

Część VIII / Zakończenie korzystanie z Usług

 1. Usługobiorca może zakończyć korzystanie z Usługi w dowolnym, zależnym od jego decyzji, czasie.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, o których mowa w Części V pkt 1 ppkt c) Regulaminu poprzez opuszczenie Serwisu.
 3. Dla zakończenia korzystania z Usług, o których mowa w Części V pkt 1 ppkt a) Regulaminu, konieczne jest wysłanie takiego żądania na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@besty.pl.
 4. Dla zakończenia korzystania z Usług, o których mowa w Części V pkt 1 ppkt b) Regulaminu, konieczne jest cofnięcie przez Usługobiorcę polubień Materiałów w serwisie internetowym Facebook lub też usunięcie z przedmiotowego serwisu udostępnionych Materiałów.

Część IX / Dane osobowe

 1. W celu rejestracji w Serwisie oraz utworzenia Konta, Usługobiorca zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych w zakresie:
 1. składającego się z dowolnego ciągu znaków loginu,
 2. adresu e-mail,

lub też - w przypadku rejestracji za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook:

 1. imienia i nazwiska przypisanych do Usługobiorcy w ramach serwisu internetowego Facebook,
 2. avatara przypisanego do Usługobiorcy w ramach serwisu internetowego Facebook.
 1. W przypadku korzystania z Usług, o których mowa w Części V pkt 1 ppkt a) i b) Regulaminu, podanie danych, o których mowa w punkcie poprzednim (ppkt a) i b) lub c) i d)) jest niezbędne dla pełnej realizacji Usług. Odmowa podania którejkolwiek z wymienionych powyżej par danych, powoduje brak możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z Usług, o których mowa w Części V pkt 1 ppkt a) i b) Regulaminu.
 2. Dane mogą być również udostępniane w celach marketingowych oraz w celach realizacji wysyłek informacji handlowych drogą elektroniczną partnerom biznesowym właściciela strony w szczególności firmie Codeberg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 77/223, 31-153 Kraków, Wpisaną do KRS dla Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000568171, posiadającą numer NIP: 6762491117 oraz numer REGON: 362104383. Firma Codeberg Sp. z o.o. może dalej udostępniać dane osobowe w wyżej wymienionych celach swoim Partnerom handlowym.

Część X / Ochrona danych osobowych

 1. Anonimowe korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie w zakresie Usług, o których mowa w Części V pkt 1 ppkt c).
 2. Przekazanie Usługodawcy danych osobowych podczas korzystania z Usług, o których mowa w Części V pkt 1 ppkt a) i b) Regulaminu, jest dobrowolne.
 3. Usługodawcy zapewniają ochronę danych osobowych Usługobiorców.
 4. Usługodawcy gromadzą i przetwarzają, jak również będą przetwarzać w przyszłości, dane osobowe Usługobiorców w celu świadczenia Usług oraz w celach marketingowych, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
 5. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone osobie trzeciej, również w celu realizacji kampanii e-mail marketingowych, na co Usługobiorca także wyraża zgodę.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane w celach marketingowych oraz w celach realizacji wysyłek informacji handlowych drogą elektroniczną w szczególności firmie click apps Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul Szlak 77/222, 31-153, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000498688 oraz firmie edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77 / 220, 31-153 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537197, NIP: 676-248-20-64, REGON: 360228388, a podmioty wskazane uprawnione są do dalszego udostępniania dane osobowych Usługobiorcy w wyżej wymienionych celach swoim Partnerom handlowym, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
 1. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu w dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Usługodawców lub osoby trzecie. Usługobiorca może również żądać poprawiania swoich danych lub też ich usunięcia.
 2. Realizacja uprawnienia określonego w Części IX pkt 6 następuje poprzez wysłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej kontakt@besty.pl.
 3. Danymi osobowymi, które podlegają przetwarzaniu i gromadzeniu przez Usługodawców, są również informacje zapisywane w plikach cookie, a także numer IP Usługobiorcy. Do danych tych zastosowanie ma zgoda Usługobiorcy na ich gromadzenie i przetwarzanie.

Część XI / Pliki cookies

 1. Usługodawcy używają plików cookies dla celów identyfikacji Usługobiorców.
 2. Pliki cookies instalowane są w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy przez system teleinformatyczny Usługodawców i mogą być odczytywane wyłącznie przez ten system.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na instalowanie w jego systemie teleinformatycznym plików cookies przez system teleinformatyczny Usługodawców oraz ich odczytywanie przez ten ostatni.
 4. Wyłączenie obsługi plików cookies nie blokuje możliwości korzystania z Witryny, jednakże może powodować pewne w tym utrudnienia.

Część XII / Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy może zgłaszać reklamacje dotyczące świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie, pod numerem telefonu +48 660 461 177 lub drogą elektroniczną wysyłając reklamację na adres poczty elektronicznej kontakt@besty.pl.
 3. W reklamacji należy zawrzeć: imię, nazwisko, adres, numer telefonu osoby składającej reklamację, przedmiot reklamacji, zakres poniesionej szkody oraz sposób oczekiwanej reakcji.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje zawierające pełne dane, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie tożsamej z formą reklamacji.
 6. Brak satysfakcjonującego rozpatrzenia reklamacji aktualizuje możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Część XIII / Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stosuje się odpowiednio do korzystania z Usług za pomocą dowolnych urządzeń innych niż określone w Części V Regulaminu, z wykorzystaniem oprogramowania innego niż określone w Części V Regulaminu, jak również przy wykorzystaniu innych sieci niż określone w Części V Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania - w zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązującego prawa - zmian i modyfikacji Regulaminu z istotnych przyczyn wynikających z merytorycznych, technicznych lub prawnych aspektów funkcjonowania Serwisu.
 3. Usługi świadczone są zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującego w chwili rozpoczęcia ich świadczenia.
 4. Wszelkie zmiany w Regulaminie stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia w Serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 5. Po ukazaniu się w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Usługobiorca powinien niezwłocznie zapoznać się jego treścią. Rozpoczęcie korzystania z Usług po opublikowaniu przedmiotowych informacji stanowi ze strony Usługobiorcy akceptację nowej treści Regulaminu w całości.
 6. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 7. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Usługodawcę do odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług na rzecz podmiotu naruszającego, jak również osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku i obowiązuje do jego odwołania lub zmiany.